Miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet genom ansvarstagande

Söker du en miljövänlig rivningsfirma som tar ansvar? VOID vill bidra till ett hållbart samhälle och en hållbar framtid. Då krävs att var och en tar ansvar för sin inverkan på miljön. Vår målsättning är att vara en föregångare i branschen, så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt. Vi har vidtagit en rad åtgärder för att visa att vi föredrar verkstad framför snack:

  • Vi har gått från hydraulik (olja) till högfrekvent (el) i sågar och borrar
  • Rivningsrobotarna manövreras fortfarande med hydraulik – men vi väljer det mest miljövänliga alternativet
  • De maskiner och fordon som drivs av diesel får EKOPAR, som gör betydligt mindre miljöpåverkan jämfört med vanligt diesel
  • Vi strävar efter att utbilda våra beställare, då okunskapen är det som är problemet

Vi vill utbilda våra uppdragsgivare

Dessa åtgärder är Inte ämnade bara för att få uppdragsgivare att anlita oss, utan även få dem att vara hårdare mot konkurrenter. Ofta handlar det om okunskap, och vi ser det som vår uppgift att utbilda.

Vårt arbete med kvalitet och miljö är en fråga om att matcha de krav och förväntningar som våra kunder kräver samt där det är tekniskt möjligt, ligga före de krav som ställs på oss. Till hjälp använder vi POVEL som är ett system framtaget av Sveriges Bygg Industrier.

Miljö och arbetsmiljö

Som en naturlig del i vårt miljöarbete jobbar vi även lokalt, för en bra miljö även inomhus. Vi vill få bort cancerogena gaser och göra arbetet mindre riskfyllt för såväl våra medarbetare, som branschen i stort. Arbetet för bättre arbetsmiljö och minskad klimatpåverkan medför en ökad kostnad, men vi ställer det i relation till alternativet. ”Vad får arbetsmiljön kosta?” kan man fråga sig. Vi vill ställa motfrågan ”Vad kostar ett liv?”. Här på Void är det självklart att prioritera miljö och medarbetare framför högre vinst!

Vår miljöpolicy

VOID AB ska aktivt medverka till att nå ett hållbart samhälle genom att förebygga föroreningars uppkomst, minska vår negativa miljöpåverkan och ständigt förbättra vårt miljöarbete. Helhetssyn är ett ledord som ska prägla vår strävan efter att bli ett resurssnålt och effektivt föredöme i vår bransch.

Det innebär att vi ska:

  • Se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar
  • Påverka och ställa krav på våra leverantörer och ge miljöaspekterna stor vikt vid val av leverantör
  • Ständigt öka vårt kunnande i miljöfrågor som berör företaget och sprida kunskapen till de anställda
  • Använda oss av en modern maskin- och fordonspark i syfte att minimera utsläpp och utföra uppdragen på ett energieffektivt och miljöanpassat sätt
  • Se aktuell lagstiftning och andra krav som absoluta minimikrav som ska överträffas så långt det är möjligt