Miljö och kvalitet

Vi vill ta ansvar

VOID vill bidra till ett hållbart samhälle. Då krävs att var och en tar ansvar för sin inverkan på miljön. Vår målsättning är att vara en föregångare i branschen, så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

Vårt arbete med kvalitet och miljö är en fråga om att matcha de krav och förväntningar som våra kunder kräver samt där det är tekniskt möjligt, ligga före de krav som ställs på oss.

Till hjälp använder vi POVEL som är ett system framtaget av Sveriges Bygg Industrier.

Vår miljöpolicy

VOID AB ska aktivt medverka till att nå ett hållbart samhälle genom att förebygga föroreningars uppkomst, minska vår negativa miljöpåverkan och ständigt förbättra vårt miljöarbete. Helhetssyn är ett ledord som ska prägla vår strävan efter att bli ett resurssnålt och effektivt föredöme i vår bransch.

Det innebär att vi ska:

  • Se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar
  • Påverka och ställa krav på våra leverantörer och ge miljöaspekterna stor vikt vid val av leverantör
  • Ständigt öka vårt kunnande i miljöfrågor som berör företaget och sprida kunskapen till de anställda
  • Använda oss av en modern maskin- och fordonspark i syfte att minimera utsläpp och utföra uppdragen på ett energieffektivt och miljöanpassat sätt
  • Se aktuell lagstiftning och andra krav som absoluta minimikrav som ska överträffas så långt det är möjligt

Anders Andersson
VD